2020-10-19 09:40:46 Ndryshimi i fundit: 2020-10-19 09:40:46
Analizë krahasimore mbi Fushatën Zgjedhore më të kushtueshme 2009- 2013

Open Data Albania ka kryer një hulumtim në lidhje me Shpenzimet të fushatave zgjedhore në mbajtura në vitet 2009 - 2013, duke i vendosur vlerat e deklaruara  në një pozitë krahasimore. Hulumtimi bazohet në të dhëna zyrtare të  raporteve të auditimit të ekspertëve kontabël. Fushata që ka kushtuar më shumë është Fushata për Zgjedhjet në Kuvend e mbajtur në  2013-të. 

Vlera për Donacione në Fushatën Zgjedhore 2013

Open Data Albania po hulumton mbi Donacione Private të Fushatës Zgjedhore 2013. Hulumtimi bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit të partive politike nga ekspertët kontabël. Kushtet për donacione në favor të subjekteve politike, ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Në fushatën e fundit zgjedhore, 50% e burimeve financiare janë donacione private.

PSSH– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Socialiste e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PSSH ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

PR– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Republikane e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PR ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

PD– Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Partia Demokratike e Shqipërisë është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit PD ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike si edhe nga Fondet e vetë subjektit.

Detyrime financiare të pashlyera nga parti politike subjekte në Fushatë Zgjedhore 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me subjektet që kanë ofruar shërbime gjatë fushatës dhe nuk janë likuiduar financiarisht për këto shërbime. Hulumtimi paraqet partinë subjekt në debi, subjektin e palikujduar (pa paguar) dhe vlerën përkatëse sipas shërbimit të ofruar. Subjekte te cilat nuk kanë marrë paratë pagesën për shërbimin e ofruar janë kryesisht kompani mediatike që kanë vënë në shërbim të partive kohë televizive për reklamë politike.

Fonde elektorale sipas llojit të financimit - Fushata Zgjedhore 2009

Open Data Albania paraqet një Pasqyrë Kontabël Përmbledhëse me Fonde për Fushatën Zgjedhore 2009. Për të vlerësuar llojin e financimit elektoral janë konsoliduar të dhëna zyrtare të raporteve të ekspertëve kontabël të licencuar.

Fonde dhe Shpenzime Elektorale, Fushata 2009

Open Data Albania ka kryer një hulumtim ne lidhje me fonde të mbledhura dhe shpenzuara nga subjektet zgjedhore në fushatë 2009. Ky hulumtim bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve të vetë subjekteve zgjedhore, paraqitur për auditim pranë ekspertëve kontabël. Subjektet zgjedhore përftojnë fond e publike dhe jopublike. Fondet Publike janë të ardhurat që partitë përfitojnë drejtpërdrejt nga buxheti i shtetit sipas parashikimeve ligjore në fuqi.

Partitë Parlamentare - Fonde Elektorale 2009

Partitë Parlamentare janë subjekte tepër të rëndësishme në kontekstin e Fonde dhe Shpenzime Elektorale. Si të tilla ato përfitojnë edhe nga fonde publike e njëkohësisht kanë edhe fonde të tyre të krijuara ndër vite. Parti parlamentare janë parti që kanë fituar dhe zotërojnë të paktën një vend në kuvend nga zgjedhjet pararendëse. Në Zgjedhjet për Kuvend 2009, si parti parlamentare figurojnë PD, PSSH, LSI, PR, PSD, PAA, AD PBDNJ, PDK, PDSSH, BLD.

LSI - Fonde dhe Shpenzime Elektorale 2009

Lëvizja Socialiste për Integrim LSI është një nga partitë parlamentare garuese në Zgjedhjet për Kuvend 2009. Në përfundim të procesit LSI ka paraqitur për auditim pasqyra të plota mbi fonde të përfituara dhe shpenzuara. Fonde elektorale të kësaj partie përbëhen nga fonde publike dhe fonde jopublike.

Lista e Donatoreve te Partive, Fushatën Zgjedhore 2009

Donatorët e partive politike në fushatë mund të jenë persona fizik dhe juridik. Në çdo rast donatorët duhet të jenë vendas dhe nuk lejohet pranimi i donacioneve nga shtetas apo subjekte të huaja. Donatorët nuk mund të dhurojnë më shumë se një milion lekë. Gjithashtu donatorët ndahen në dy kategori sipas vlerës së dhuruar. Kategoria e donatorëve për vlera mbi 100 000 lekë është një kategori e cila ka cilësime ligjore të veçanta.

Donacione në Fushatën Zgjedhore 2009

Open Data Albania hulumtuar mbi donacione të fushatës zgjedhore 2009, sipas vlerave dhe subjekteve. Raporti bazohet tek të dhëna zyrtare të raporteve te auditimit te ekspertëve kontabël. Kushtet për donacionet ligjvënësi i ka përcaktuar në nenin 89 të Kodit Zgjedhor. Donacionet janë fonde jopublike të dhuruara për subjektet zgjedhore. Donacionet përbëhen nga “shuma parash” dhe “shërbime ose të mira materiale jo kundrejt pagesës (në natyrë)”.